برندگان برنامه بیزجوانیق

1. آیدا زرین

2. امیرمحمد شری زاده