برندگان برنامه بیزجوانیق

1.جهانگیر رزم جو

2. سلیمان کابلی

3. سلیمان کریم پور