برندگان برنامه بیزجوانیق

1. ارمغی سیدآقایی

2. محمد میرزایی

3.بهروز آذرستان