برندگان برنامه بیزجوانیق

1. راحله عطارد

2. سمیرا علیلو

3. افسانه معصوم زاده