برندگان برنامه بیزجوانیق

1. طاهر حیدری

2. پیام کنعانی

3. بابک محمدزاده