برندگان برنامه بیزجوانیق

1. فاطمه صالحی فرد

2. قاسم صفری

3. کبری مرادی