برندگان برنامه بیرآخشام بیر سلام

برندگان برنامه بیرآخشام بیر سلام


 

1. ربابه فنی وش

2. خانم احمدزاده

3. خانعلی باقرزاده

4. حبیب شهبازی

5. خانم فتوحی

 

 

آدرس کوتاه :