اخبار داخلی مرکز

برندگان برنامه بیرآخشام بیر سلام

برندگان برنامه بیرآخشام بیر سلام


 

1. ربابه فنی وش

2. خانم احمدزاده

3. خانعلی باقرزاده

4. حبیب شهبازی

5. خانم فتوحی

 

 

آدرس کوتاه :