برندگان برنامه بیرآخشام بیر سلام

 

1. احمد سرخوش

2. سمیه نقیلو

3. فهیمه حسن پور

4. عزیزه فرجی

 

 

آدرس کوتاه :