اخبار داخلی مرکز

برندگان برنامه بیرآخشام بیر سلام

برندگان برنامه بیرآخشام بیر سلام


 

1. معصومه فتحی زاده

2. شازده ولی پور

3. مهدی فرجی

4. حسین حاج محمدی

5. علیرضا عطارد

6. علی نیکنام

 

 

آدرس کوتاه :