اخبار داخلی مرکز

برندگان برنامه بیرآخشام بیر سلام

برندگان برنامه بیرآخشام بیر سلام


 

1. سیدقاسم فتاحی

2. مصیب گلشن زاده

3. سیده زینب حسینی

4. خورشید میثاقی

5. واحده بیک زاده

آدرس کوتاه :