برندگان برنامه بیرآخشام بیرسلام

1. لیلا یوسف پور

2. ابراهیم زینال زاده

3. کبری مددی

4.زینب مددی