برندگان برنامه بیرآخشام بیرسلام

1. حسین رضایی

2. نسرین علی بابایی

3. بصیر شریفی