برندگان برنامه بیرآخشام بیرسلام

1. سکینه بیرامی

2. معصومه سلامی

3. وحید نمازی

4. ژاله رضازاده