برندگان برنامه بیرآخشام بیرسلام

1. تقی عصمت جو

2. مقصود صفایی

3. مریم ریحان زاده