برندگان برنامه بیرآخشام بیرسلام

1. مهدی خلیفی

2. رحمت الله عبدالله زاده مقدم

3. حمید میلان