برندگان برنامه بیرآخشام بیرسلام

1. رین الدین بابایی

2. فرامرز نصیری

3. لیلا فرجی