برندگان برنامه بیرآخشام بیرسلام

1. اکبر مهدوی

2. احمد دل افزا

3. اکبر فرج زاده