برندگان برنامه بیرآخشام بیرسلام

1. ابوالفضل سروری

2. بابک محمدی

3. مهدی ولیزاده