برندگان برنامه بیرآخشام بیرسلام

1. سهراب فرج زاده                                                 11. جواد رستم زاده                                                21. فرزانه ایلاتی

2. محمد نوری                                                        12.  حسنیه نایبی                                                  22. اسکندرخانی                     

3. جهانگشا                                                            13. صغری استادی                                               23. فرهاد درستی

4. مریم مشکی                                                        14. مهدی فرجی

5. کوثر ساعدی                                                      15. حسن سلمان رضایی

6. حسین کرامت جو                                                 16. سیاوش علیزاده

7. کمال یکانی                                                        17. فریبا عناری کوچه لو

8. صادق صمدزاده                                                  18. محمدرضا قنبرلو        

9. منیژه پورجعفر                                                    19. میلاد مهپور

10. لیلا نیاکان                                                        20. منصور طالبی