برندگان برنامه بیرآخشام بیرسلام

1. زهرا غنی پور                                    11. الناز رضا زاده

2. جبار محمدزادگان                               12. رقیه غم کشیده

3. مریم مهد الهی                                   13. منیژه اصغری

4. سجاد شریفی                                    14. معصومه پرغم

5. فاطمه داداشی                                   15. فاروق پورمند

6. لیلا ابراهیم زاده                                 16. کبری مصطفایی

7. اسفندیار ثروتی                                  17. خدیجه خضرلو

8. عادل قلیزاده                                     18. حسن عمرانی

9. ملوک محبت                                    19. مبینا قره جوداغی

10. محمدرضا رضایی                           20. فاطمه فخری