برندگان برنامه اولدوز

 

1. آقای شیری

2. رقیه خلیلی

 

 

آدرس کوتاه :