برندگان برنامه اولدوز

 

1. حیدر وفاکار

2. فاطمه حبیبی

 

 

آدرس کوتاه :