برندگان برنامه اولدوز

1. آذر اسماعیلی

2. بیژن تیموری جبل کندی