برندگان برنامه اولدوز

1. حسین دهقان

2. میرطالب سیدولیلو

3. علی عباس اقدم