برندگان برنامه اولدوز

1. کوثر شجاعی

2. مریم فلاح

3. لعیا حاتمی