برندگان برنامه اولدوز

1. رضا محمدزاده

2. رقیه قویدل

3. علی نوبخت