برندگان برنامه اولدوز

1. فاطمه حاج محمدی

2. حمیرا شهابی آذر

3. زلیخا اشتری