برندگان برنامه اولدوز

1. سارا پاشازاده

2. مجتبی حبیب زاده

3. شیما جعفرپور