برندگان برنامه اولدوز

1. نیر مختارپور

2. خیرالله افشاری

3. لاله رحیمی