برندگان برنامه اولدوز

1. افسانه شعری زاده

2. جبرئیل خلیلی

3. رسول عباسپور