برندگان برنامه اولدوز

1. ابراهیم زینال زاده

2. صادق زارع

3. معصومه سیدولیلو