برندگان برنامه اولدوز

1. جواد علی نژاد

2. راحله سیدرضایی

3. بهمن عالی نژاد