برندگان برنامه اولدوز

1. فاطمه عباسی

2. گل خانوم پارسا

3. زهرا غنی پور