برندگان برنامه اولدوز

1. راضیه زحمت کش

2. نیرعلی بابایی

3. اکبر عیوض زاده