برندگان برنامه اولدوز

1. مهدیه اصغری

2. محمدعلی اباذری

3. واحد محمدنژاد