برندگان برنامه اولدوز

1. زیبانقی لو

2. لیلا عباسی

3. فرزانه اسکندری