برندگان برنامه اولدوز

1. مینا عزیزی

2. میثم سلیم زاده

3. پروین مقصودی