برندگان برنامه اولدوز

1. صدیقه درخشی

2. زهرا ملامجیدی

3. طاهر محمدصادق