برندگان برنامه اولدوز

1. کریم جسین نژاد

2. آنیتا اکبری