برندگان برنامه اولدوز

1. اسماعیل قربان

2. دهقان صالحی