برندگان برنامه اولدوز

1. امیر احمدنژاد

2. معصومه جلالی لک