برندگان برنامه اولدوز

1. زهرا کاظمی

2. علی اصغرزاده