برندگان برنامه اولدوز

1. صابر مرادیخواه

2. اسفندیار حسین پور

3. جاودان احمدی