برندگان برنامه اولدوز

1. منصور پور احمد

2. اصغر فرمانی