برندگان برنامه اولدوز

1. رقیه خدایی خاجی

2. مریم زنگی آبادی