برندگان برنامه اولدوز

1. حسنا پوررحیمی

2. حمید حاجی زاده