برندگان برنامه اولدوز

1. محمد عربی

2. احمد عطائی

3. فاطمه میرزایی

4. عیسی طاهری