برندگان برنامه اولدوز

1. فریبا واحدیان

2. مهران باغبانی

3.پرویز دروگریان

4. امیر تقی زاده