برندگان برنامه اولدوز

1. رویا قاسمی

2. مهدی غلامعلی

3. عبدالقادر هنرزایی