برندگان برنامه اولدوز

1. حمیده مجیدی

2. فاطمه مالک